Menu
Home Page

5B Time Table Challenge

NAME

Bronze - Times Tables

Silver - Times Tables

Gold - Times Tables

Abdul Sattar

2,3,4,5,6,9,10,11,12

2,3,4,5,6,9,10,11

2,3,4,5,6,10,11

Aisha

2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Aryaan

2,3,4,5,6,9,10,11

2,3,4,5,9,10,11

2,3,5,9,10,11

Asiful

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Brahampreet

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Haris

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Huriyah

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Imaan

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Ishmael

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Jannah

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Laaibah

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Maira

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Qasim

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Rahel

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Rahim

2,3,4,5,10,11

2,3,4,5,10,11

2,5,10,11

Rakiba

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Ramish

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Sahiba

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,9,10,11,

2,3,4,5,7,10,11,

Sadia

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Sabiha

2,3,5,10,11

 

 

Shazmin

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Shuaib

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 2,3,4,5,6,10,11

Siyana

2,3,4,5,7,8,9,10,11

2,3,4,5,7,9,10,11

2,3,4,5,9,10,11

Sufiyan

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,8,10,11

2,3,4,5,8,10,11

Sumayyah

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Sumayyah Khan

2,3,4,5,6,8,10,11,12

2,3,4,5,6,8,10,11,12 2,3,4,5,6,8,10,11,12

Talha

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Taqwa

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Tawhida

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Yahyaa

2,3,4,5,6,10,11,12

2,3,4,5,6,10,11,12 2,3,4,5,6,10,11,12
Zain 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
       
Top