Menu
Home Page

Times Table and Reading Homework Challenges 6H

NAME

Bronze - Times Tables

Silver - Times Tables

Gold-Times Tables

Alina Abbas

ALL

ALL

ALL

Amira Ahmed

2,3,5,9,10,11

2,3,5,10,11

2,3,10,11

Mariha Akter

2,3,4,5,7,10,11

2,3,4,5,7,10,11

2,3,5,10,11

Sumaiya Akthar

2,3,4,5,10,11

2,3,4,510,11

2,3,4,5,10,11

Sharif Al Tayef

ALL

ALL

ALL

Sara Ali Jannat

ALL

All

All

Yaseen Ali

2,4,5,10,11

2,5,10,11

2, 10,11

Umar Arshad

2,3,4,5,10

2,3,5,10

2,3,5,10

Ibrahim Baksh

2,5,10,11

2,5,10,11

2,5,10,11

Nasimah Begum

2,5,10,11

2,5,10

2,5,10

Hamza Hafeez

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Hafssa Hussain

2,3,4,5,6,7,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,9,10,11,12

2,3,4,5,6,7,9,10,11,12

Hamzah Islam

2,3,5,10,11,12

2,3,5,10,11,12

2,5,10,11,12

Uzair Islam

2,3,4,5,6,10,11

2,3,4,5,10,11

2,3,4,5,10,11

Awais Khalid

2,3,4,5,7,10,11

2,5,10,11

10,11

Laibah Khan

2,10

2,10

10

Shoaib Khan

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5,6,9,10,11

2,3,4,5,6,9,10,11

Mu’Awiyah Khan

2,5,10,11

2,10,11

2,10

Usman Khan

2,3,4,5,10,11

2,5,10,11

2,5,10,11

Sahira Khatun

2,3,4,5,10

2,5,10,11

5,10,11

Hibah Munir

2,3,4,5,6,10,11

2,3,4,5,10,11

2,3,4,5,10,11

Ali Ahmed Nasir

10

10

10

Ayan Pirzada

2,5,10,11

10,11

10

Humaira Rahman

2,5,10,11

2,10,11

10,11

Inayyat Rahman

2,5,10

2,10

10

Bisma Rahman

2,3,4,5,6,10,11

2,3,4,5,10,11

2,3,4,5,10,11

Sakifur Rahman

2,5,10

5,10

,10

Mahrukh Shah

2,3,4,5,10,11

2,3,45,10,11

2,4,5,10,11

Tanisha Sumayya

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,5,6,7,8,9,10,11,12

2,3,5,6,7,8,9,10,11,12

Asheam Uddin

2,5,10

2,5,10

2,5,10

Zaina Zia

2,5,10,11

2,5,10,11

10,11

NAME

10 Books

20 Books

30 Books

40 Books

50 Books

60 Books

70 Books

80 Books

90 Books

100 Books

Alina Abbas

smiley

smiley

   

 

 

 

 

 

 

Amira Ahmed

smiley

 

   

 

 

 

 

 

 

Mariha Akter

smiley

 

   

 

 

 

 

 

 

Sumaiya Akthar

smiley

     

 

 

 

 

 

 

Sharif Al Tayef

smiley

     

 

 

 

 

 

 

Sara Ali Jannat

smiley

smiley

smiley

 

 

 

 

 

 

 

Yaseen Ali

smiley

smiley

   

 

 

 

 

 

 

Umar Arshad

smiley

 

   

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baksh

smiley

     

 

 

 

 

 

 

Nasimah Begum

smiley

     

 

 

 

 

 

 

Hamza Hafeez

smiley

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hafssa Hussain

smiley

smiley

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamzah Islam

smiley

 

   

 

 

 

 

 

 

Uzair Islam

smiley

smiley

 

 

 

 

 

 

 

 

Awais Khalid

smiley

 

   

 

 

 

 

 

 

Laibah Khan

smiley      

 

 

 

 

 

 

Shoaib Khan

smiley

     

 

 

 

 

 

 

Mu’Awiyah Khan

smiley

     

 

 

 

 

 

 

Usman Khan

smiley

     

 

 

 

 

 

 

Sahira Khatun

smiley

smiley

   

 

 

 

 

 

 

Hibah Munir

smiley

smiley

smiley

 

 

 

 

 

 

 

Ali Ahmed Nasir

smiley      

 

 

 

 

 

 

Ayan Pirzada

smiley

smiley

   

 

 

 

 

 

 

Humaira Rahman

smiley

smiley

   

 

 

 

 

 

 

Inayyat Rahman

smiley

smiley

   

 

 

 

 

 

 

Bisma Rahman

smiley

 

   

 

 

 

 

 

 

Sakifur Rahman

smiley

     

 

 

 

 

 

 

Mahrukh Shah

smiley

     

 

 

 

 

 

 

Tanisha Sumayya

smiley

smiley

smiley

 

 

 

 

 

 

 

Asheam Uddin

smiley

 

   

 

 

 

 

 

 

Zaina Zia

smiley

     

 

 

 

 

 

 
Top